Samspelet med föräldrarna

Dialog vid hämtning och lämning
Våra barn och föräldrar ska vid lämningen på förskolan känna trygghet och förtroende för personalen. Vi vill ha en öppen kommunikation där föräldrar och personal, både vid lämning och hämtning, kan delge varandra information om barnet.

Vårt mål är att skapa en god tamburkontakt med de föräldrar som lämnar och hämtar sina barn, så att både barn och föräldrar får en bra start respektive avslutning på dagen.

Informationsutbyte mellan hem och förskola
Förskolan har som mål att utforma sin verksamhet i nära samarbete med hemmet. Det är föräldrarna som är experter på sina barn och kan ge oss personal en helhetsbild av barnet.

För att barnen skall utveckla trygghet, tillit och stabila relationer är det viktigt att de får hjälp att knyta samman erfarenheter från hem och förskola. Personalen i förskolan har ett stort intresse av att skapa en god kontakt med föräldrarna. Om problem uppstår ska dessa lösas i en dialog mellan föräldrar och personal.

Vi tar gärna emot synpunkter och ideer om verksamheten från föräldrarna. Föräldrarna är välkomna att delta i verksamheten.

Organiserade former av föräldramedverkan är:
Inskolning
– Lämning/hämtning
– Föräldramöten
– Föräldraaktiviteter t.ex.drop-infika, utflykter, avslutning
– Utvecklingssamtal

Annonser