Så jobbar vi

Planering och utvärdering
Vi planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten och avsätter två dagar per läsår till detta.
– Planeringen gör vi för att vara förberedda och organisera verksamheten med mål och syften för det vi gör. Vi utgår ifrån barnens behov och intressen.
– Vi dokumenterar för att kunna gå tillbaka och se vilken utveckling som skett.
– Utvärderingen har en stor betydelse för att utveckla och förbättra verksamheten.

Normer och värden
Det är ett mänskligt behov att ingå i ett socialt sammanhang. Förskolan ger möjlighet att fostra barn till social gemenskap. Vi har en helhetssyn på barnen och ser till deras emotionella, sociala, fysiska och kognitiva behov.

Det är viktigt att alla barn och föräldrar känner sig trygga och att vi har roligt tillsammans, då är det också lättare att ta till sig ny kunskap.

Enligt förskolans verksamhetsplan ska verksamheten präglas av rättvisa och jämställdhet samt respekt för varandra, andra människor i vårt samhälle och för vår gemensamma miljö. Vi vill förmedla detta till barnen genom att synliggöra alla människors lika värde.

Vi ska skapa en gemenskap i gruppen genom att barnen får vistas i ett klimat där man visar värme, engagemang, hänsyn och respekt för sina kamrater och sin omgivning. Vi lyssnar på barnen och tar deras åsikter på allvar.

Barnen lär sig lösa konflikter genom att vuxna finns i barnens närhet och kan tydliggöra vad som är rätt. Personalen ingriper i situationer när barnen kan skada sig själva eller andra. Vi stävjar våld genom att klart markera var gränserna går. Genom samtal tränar vi barnen i att lösa konflikter.

Om situationer uppstår som vi själva på förskolan har svårt att reda ut, kan vi i samråd med berörda föräldrar ta in professionell hjälp, t.ex. psykolog eller specialpedagog som stöd i vårt arbete.

Annonser